Privatlivspolitik

Sjølundkirken tager din databeskyttelse alvorligt
Da vi i Sjølundkirken behandler personfølsomme data, har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Indsamling af persondata
Fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Formålet med at indsamle data
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre vores kontakt med dig. Generelt indsamler vi følgende persondata:

Medlemmer:
Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet er at sikre kontaktoplysninger, vedligeholde medlemsliste og administrere den relation, som du har givet samtykke til.

Frivillige medarbejdere:
Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet er at sikre kontaktoplysninger og administrere den relation, som du har givet samtykke til.

Økonomiske bidragsydere (faste givere):
Navn samt cpr-nummer til brug for indberetning til Skat, hvis man ønsker skattefradrag.

Ansatte:
Ansættelseskontrakt med navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt cpr-nummer til brug for lønudbetalinger og den lovpligtige indberetning til Skat.

Deltagere i arrangementer:
Navn og evt. adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Formålet er at have kontaktoplysninger i relation til det pågældende arrangement.

Modtagere af nyhedsmails:
Navn og e-mail-adresse. Bruges udelukkende til udsendelse af jævnlige nyhedsmails som e-mail.

Behandling af persondata
Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er relevante og nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores drift – f.eks. medlemsliste. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – dette gælder f.eks. ved forpligtelseserklæringer og ansættelser.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi ønsker, at de persondata, vi behandler om dig, er helt rigtige. Vi sørger for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sikrer, at dine persondata bliver slettet, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Samtykke
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis du er under 18 år, indhenter vi altid samtykke fra en forældremyndighedsindehaver foruden dit samtykke, inden vi behandler dine persondata som ovenfor beskrevet.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis dine persondata videregives til samarbejdspartnere og andre aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. F.eks. anvender vi sikre og godkendte steder og lukkede områder med begrænset adgang til online opbevaring af dine data.

Brug af www.sjoelundkirken.dk
Vi benytter Google Analytics til statistikformål for at se hvor mange besøgende vi har, samt hvilke sider der besøges. Der indsamles ingen personlige oplysninger.

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvad der er forkert. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, eller hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Du kan bruge kontaktoplysningerne herunder til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Endelig kan du klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1330 København K.

Kontaktoplysninger
Sjølundkirken
Præstøvej 12,
DK-4700 Næstved
CVR: 59452517
E-mail: kontor@sjoelundkirken.dk
Website: www.sjoelundkirken.dk
Kontakt: Jens-Erik Hegelund

 

Denne politik er opdateret den 5. april 2021