Hvem er vi?

Vores tro

Bibelen
Vi tror på Bibelen som Guds Ord. Vi tror, at Bibelen i sin helhed er Guds inspirerede Ord.
Vi tror på Bibelens store historie, og forstår Bibelen som “Guds Ord gennem menneskers ord i historien”.

Vi anser Bibelen for at være rettesnor for den kristnes tro og liv og kirkens mission. Vores kærlighed til Bibelen er et udtryk for vores kærlighed til Bibelens Gud.

Klassisk tro
Vi er solidt funderet i klassisk kristentro, som den kommer til udtryk i de 2 oldkirkelige trosbekendelser, den apostolske trosbekendelse og den nikænske trosbekendelse.

Vi står teologisk i en evangelikal og pentekostal kirketradition, med rødder i Apostolsk Kirke og pinsevækkelsen. Vi ser os selv som en del af den universelle kirke, og vi samarbejder bredt med andre kirker både lokalt, nationalt og globalt.

Vi praktiserer dåb på egen bekendelse af tro, og er som frikirke præget af et tjenestesyn og kirkesyn udsprunget af det Nye Testamentes skrifter.

Den apostolske trosbekendelse

“Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber, og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv.”

Karismatisk spiritualitet
I vores gudstjenester og kirkeliv står Jesus Kristus i centrum. Vi står for en frimodig og hengiven åndelighed, hvor vi søger og forventer Helligåndens nærvær, gaver og udrustning til liv og tjeneste, i hverdagen såvel som i gudstjenesten. Gudstjenesten er for os et mødested mellem himmel og jord!

Missionalt fokus
Vi er en sendt kirke!

Vi tror, at vi som kirke, sammen med alle andre kirker, er sendt til verden. Vores fokus er, at Jesus Kristus skal blive troet og tilbedt af mennesker fra alle folkeslag, stammer, lande og sprog. Alt hvad vi gør som kirke er præget af den mission vi ser os selv som deltagere i, Guds store mission.

Vi vil dele Guds kærlighed med mennesker i vores tid. Lokalt og globalt, overalt hvor Gud sender os til at dele evangeliet, gøre disciple, plante kirker og berøre mennesker, byer og steder.

Vi ønsker ved Guds nåde at leve til Guds større ære!

Vores liv

Fællesskab
Troen på Jesus Kristus er for os noget dybt personligt, men ikke bare en privatsag!

Vi tror, at den kristne tro udleves i fællesskabet med andre, ved deltagelse i gudstjenester og igennem en åndelig praksis og dannelse, både i relationer og i en mangfoldighed af udtryksformer, som fx bøn, lovsang, dåb, nadver, givertjeneste, bibellæsningg m.m.

Kristen tro næres, vokser og formes i og ud fra det fællesskab, som kirken er.

Gudstjeneste
Vi tror, at gudstjenesten er et mødested mellem himmel og jord.

Søndag formiddag er ugens samlingspunkt, hvor alle generationer mødes til gudstjeneste kl. 10.30 – med børnekirke for børn i alderen ca. 3-12 år. Gudstjenesten varer normalt halvanden time og foregår i en afslappet atmosfære. Indholdet i gudstjenesten er moderne lovsange og klassiske salmer, bøn og personlig forbøn samt hverdags-relaterede prædikener. Vi har desuden månedlige indsamlinger til kirkens liv eller missions- og nødhjælpsprojekter.

Gudstjenesten er offentlig og åben for alle interesserede med mulighed for at modtage personlig forbøn for særlige behov, sygdom, personlige problemer og andet. Der er kirkekaffe efter gudstjenesten.

Den første søndag i måneden er børn og voksne samlet hele formiddagen til brunch-gudstjeneste med et særligt tema hver gang. Gudstjenesterne begynder med spisning af morgenbrød og kaffe. Børnene deltager på hele gudstjenesten, som tilrettelægges for alle generationer med sange, bibelfortælling og en kortere prædiken end normalt.

Kirkelige handlinger
I de kirkelige handlinger knyttes menneskelivet og troen sammen med kirken som ramme. Forud for én kirkelig handling går en samtale med præsten om selve handlingen og dens indhold.

Barnevelsignelse Barnevelsignelsen har sit forbillede i Jesu velsignelse af de små børn. Barnevelsignelse finder sted i forbindelse med en gudstjeneste, hvor én af kirkens præster beder om Guds velsignelse over barnet sammen med forældrene og menigheden. Læs fx Det nye Testamentes beretning i Lukas Evangeliet kap. 18 vers 15-17.

Ungdomsvelsignelse Til teenagere i konfirmand-alderen tilbyder vi et spændende forløb, som vi kalder CON DIOS – et år med Gud!

Con Dios betyder ’med Gud’ og er vores alternativ til konfirmationen, hvor vi sammen udforsker den kristne tro. Forløbet er åbent for alle interesserede i aldersgruppen, og varer fra september til maj. I maj måned afsluttes med en festgudstjeneste med ungdomsvelsignelse i kirken.

Dåb
Dåb foretages efter Det nye Testamentes forbillede, på baggrund af et personligt ønske om at bekende sin tro på Jesus Kristus. Selve handlingen finder sted ved en gudstjeneste og foregår ved neddykkelse i et dåbsbassin.

Hermed illustreres det bibelske billedsprog; at dåben er en begravelse af det gamle liv, efterfulgt af en opstandelse og et nyt liv sammen med Gud. Forud for dåben går en dåbsundervisning, der som regel varetages af én af kirkens præster.

Nadver
Nadveren finder sted i forbindelse med gudstjenesten én søndag om måneden. Alle børn og voksne inviteres til at deltage i denne handling, som har sit udspring i Jesu sidste måltid med disciplene skærtorsdag. Nadveren hjælper os til at huske, hvad Jesus har gjort for os ved sin død og opstandelse. Ved nadverbordet har vi fællesskab med Jesus og med hinanden.

Bryllup
Kirkens præster kan foretage vielser med borgerlig gyldighed. Vielse forudsætter, at enten bruden eller brudgommen er medlem af kirken. Ved ønske om vielse kontaktes den af kirkens præster, man ønsker skal forestå vielsen. Vi anbefaler samtidig, at man inden brylluppet følger et forberedende ægteskabsforløb.

Begravelse
Begravelser og bisættelser foretages af kirkens præster og kan foregå ud fra både kirken eller et kapel i tilknytning til den pågældende kirkegård. Ved dødsfald kontaktes den af kirkens præster, som man ønsker skal forestå begravelsen.

Samtale og vejledning
En af kirkens vigtigste opgaver er samtalen og sjælesorgen med mennesker. Kirkens præster og andre frivillige står til rådighed, når du har brug for en samtale, vejledning og/eller forbøn ansigt til ansigt.

Vores mission

Vi vil dele Guds kærlighed med mennesker i vores tid!
Vi tror, at vi som kirke – sammen med alle andre kirker – er sendt til verden.
Vi er deltagere i Guds store mission – og vi er selv præget af den mission, vi deltager i.

Det er vores opgave at dele de gode nyheder om Jesus Kristus med mennesker overalt, hvor Gud sender os. Lokalt og globalt. Som enkeltpersoner og i organiseret mission. Derfor er vi kirke!

Vi sender og støtter derfor medarbejdere, som er involveret i mission i både Næstved og omegn, i Danmark og i andre nationer.