Vedtægter

Vedtægter for Sjølundkirken i Næstved

§ 1 Navn og hjemsted
Frikirkens navn er Sjølundkirken. Dens hjemsted er Næstved Kommune.

§ 2 Trosgrundlag og identitet
Bibelen er rettesnor for kirkens lære, ledelse og virksomhed. Vi anerkender vores historiske arv, som udspringer fra Pinsevækkelsen i Danmark og Apostolsk Kirke i Danmark. I tro- og læremæssige spørgsmål har vi derfor til hensigt, så vidt muligt, at følge disse kirkesamfunds bekendelsesgrundlag.

Sjølundkirken er en forenet Apostolsk Kirke og Mosaik-kirke i Næstved, og en del af Apostolsk Kirke og Mosaik i Danmark.

§ 3 Formål
Kirkens formål er at virke for kristendommens udbredelse såvel i Danmark som i andre lande.

Kirkens virksomhed kan bestå af enhver aktivitet som fremmer ovenstående formål herunder humanitært og socialt arbejde.

§ 4 Medlemskab
Kirken fører en medlemsprotokol, hvor samtlige medlemmer (menigheden) er oplistet. Menigheden består af de til enhver tid værende medlemmer i overensstemmelse med medlemsprotokollen. Medlemskab kan opnås i henhold til kirkens medlemskriterier.

§ 5 Kirkens ledelse og øvrige hverv
Kirken ledes af et lederteam som er øverste myndighed i alle anliggender med de begrænsninger, der følger af § 7, 9, 12 og 13.

Lederteamet er selvsupplerende. Antallet af personer i lederteamet beror på det aktuelle behov og skal være mellem fire og syv.

Til at lede menigheden og repræsentere denne, udpeger lederteamet en eller flere præster. Præsten er automatisk formand for lederteamet. Hvis der er flere præster, udgøres formandskabet af præsterne i forening.

Lederteamet vælger desuden en kasserer og en sekretær, som kan være en og samme person. Til at varetage øvrige hverv i menigheden kan lederteamet bemyndige et antal underudvalg, arbejds- og projektgrupper eller enkeltpersoner til at varetage opgaven.

Lederteamet vedligeholder en protokol, hvoraf fremgår navnene på menighedens vejleder(e), lederteamets medlemmer, herunder navne på præsterne samt navnene på kasserer, sekretær, revisorer og medlemmer med øvrige hverv.

§ 6 Beslutninger
Lederteamet samles mindst 8 gange om året, men kan i øvrigt samles så ofte, som det selv skønner det nødvendigt, eller når mindst en tredjedel af lederteamets medlemmer anmoder herom. En sådan anmodning sendes til præsten.

Lederteamet aftaler selv, hvordan mødeindkaldelse skal ske.

Lederteamet er beslutningsdygtigt når mindst to tredjedele af dets medlemmer er til stede (beregnet efter nærmeste hele tal).

Er et beslutningsdygtigt flertal ikke til stede indkaldes til et nyt møde med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden samt oplysninger om at lederteamet ikke var beslutningsdygtigt ved sidst afholdte møde. Ved dette møde er lederteamet beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal medlemmer.

Beslutninger som kræver medlemmernes stillingtagen (§ 7, 12 og 13) træffes på menighedsmødet, hvor alle medlemmer har møderet.

§ 7 Vejledere
Der udpeges 1 vejleder for menigheden. Denne udpeges fra kirkens bagland, som udgøres af Apostolsk Kirke i Danmark, Mosaik og FrikirkeNet. Vejlederen vælges for en periode på 2 år. Lederteamet kan desuden, i samråd med den valgte vejleder, udpege en med-vejleder.

Vejlederen har vetoret i forhold til lederteamets beslutninger og kan annullere disse. Såfremt vejlederen tilkaldes og gør brug af vetoretten, forpligter vedkommende sig samtidig til, i samarbejde med lederteamet, at finde nye løsninger. Dette sker gennem en nedsættelse af et konfliktråd. Et konfliktråd består af de implicerede parter og ledes af vejlederen.

Vejlederens funktion og vetoret i forhold til lederteamet forudsætter at vejlederen er tilkaldt af enten lederteamet eller af et eller flere menighedsmedlemmer.

Udvælgelsen af vejlederen sker efter indstilling fra lederteamet og tilslutning hertil er givet af to tredjedeles flertal (beregnet efter nærmeste hele tal) på et menighedsmøde (jf. §6). Et menighedsmøde med valg af vejleder på dagsordenen skal være annonceret i menigheden med mindst 1 måneds varsel og med angivelse af at valg af vejleder er på dagsordenen. Menighedsmødet er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal menigheds-medlemmer.

§ 8 Protokol og referat
I forlængelse af lederteamets møder udarbejdes et referat, hvoraf de trufne beslutninger fremgår.

En udskrift af referatet underskrevet af 3 af lederteamets medlemmer (jf. § 9) er fuldt juridisk gyldigt bevis for trufne beslutninger overfor tredjemand.

§ 9 Fuldmagtsforhold
Kirken forpligtes ved underskrift af en præst i forening med 2 af lederteamets medlemmer.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån og kautionering for tredjemands gæld, kan kun ske efter godkendelse på et menighedsmøde.

§ 10 Ejendomsret og økonomi
Kirkens indtægter er hovedsageligt baseret på gaveindtægter. Lederteamet har ansvar for at indtægterne forvaltes på en fornuftig og forsvarlig måde.

Kirkens ejendele tilhører menigheden som juridisk person. Det enkelte medlem eller ledelsen har ingen personlig ejendomsret over noget menigheden tilhørende.

Menighedens ejendele hæfter for de af menigheden indgåede forpligtelser.

Der kan ikke i menighedens ejendele søges sikkerhed eller fyldestgørelse for menighedens medlemmers private gæld. Omvendt hæfter medlemmer heller ikke personligt for menighedens forpligtelser.

§ 11 Regnskab og revision
Lederteamet er ansvarligt for, at der føres regnskab over menighedens økonomi. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Lederteamet vælger en ekstern revisor, samt to interne revisorer, der vælges blandt menighedens medlemmer.

Det reviderede regnskab skal foreligges menighedens medlemmer senest 1. juni.

§ 12 Ændring af vedtægter
Ændring af disse vedtægter kan ske efter indstilling fra lederteamet og tilslutning hertil er givet af to tredjedeles flertal (beregnet efter nærmeste hele tal) på et menighedsmøde (jf. § 6). Et menighedsmøde med ændring af vedtægter på dagsordenen skal være annonceret i menigheden med mindst 1 måneds varsel og med angivelse af at vedtægtsændringer er på dagsordenen. Menighedsmødet er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal menighedsmedlemmer.

§ 13 Opløsning af kirken
Opløsning af kirken kan kun finde sted efter indstilling fra lederteamet og beslutning herom er taget med to tredjedeles flertal (beregnet efter nærmeste hele tal) på to på hinanden følgende skriftligt indkaldte menighedsmøder, der afholdes med mindst en måneds mellemrum, og med angivelse af at opløsning er på dagsordenen.

Et menighedsmøde med opløsning på dagsordenen skal være indkaldt med mindst 14 dages varsel og er kun beslutningsdygtigt såfremt to tredjedele (beregnet efter nærmeste hele tal) af menighedens medlemmer er til stede. Er et beslutningsdygtigt flertal ikke til stede, indkaldes til et nyt møde med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden samt oplysninger om at menighedsmødet ikke var beslutningsdygtigt ved sidst afholdte møde. Ved dette møde er menighedsmødet beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal medlemmer.

Ved opløsning overgår kirkens eventuelle formue til fællesforetagender i Mosaik og Apostolsk Kirke i Danmark med 50 pct. til hver.


Ikrafttræden d. 28. juni 2020

Ovenstående vedtægter er vedtaget i Næstved, d. 28. juni 2020


René Trost-Tryck, præst og lederteam
Jens Erik Hegelund, lederteam
Thomas Andersson, lederteam
Anne Trost-Tryck, lederteam